فروش

 

شرکت آسا مهر بهنام با بهره گیری از تیم فروش و مهندسی فروش مجرب پس از دریافت کلیه اطلاعات پروژه ، آنالیز ترافیکی پروژه ها را محاسبه کرده و بهترین راهکار / پیشنهاد را در راستای جلب رضایت مشتری ارائه می نماید .

فرآیند فروش شامل :

  • دریافت اطلاعات کامل پروژه

  • بازدید از محل پروژه

  • ارائه مشاوره فنی ، ابعادی و محاسباتی

  • تهیه مشخصات اولیه فنی و پیشنهاد قیمت به مشتری

  • انعقاد قرارداد