جمیل رضایی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره


لیسانس MBA – سابقه اجرایی در زمینه آسانسور از سال ۸۲

جلیل رضایی

مدیر کل پروژه ها و نایب رئیس هیئت مدیره


فوق لیسانس صنایع – سابقه اجرایی در زمینه آسانسور از سال ۸۱

جمال رضایی

مدیر فنی و سرپرست سرویس و نگهداری و عضو هیئت مدیره


فوق لیسانس مکانیک – سابقه اجرایی در زمینه آسانسور از سال ۸۵

کمال رضایی

مدیر اجرایی پروژه های KONE وعضو هیئت مدیره


فوق دیپلم مکانیک – سابقه اجرایی در زمینه آسانسور از سال ۸۷

بهزاد نرگسی

مدیر پروژه های اجرایی و آهنکشی آسامهر و عضو هیئت مدیره


لیسانس معماری – سابقه اجرایی در زمینه آسانسور از سال ۸۲